Szkolenia BHP, pierwszej pomocy, p.poż. , kursy obsługi wózków widłowych i podestów ruchomych, SEP

INFORMACJA O PRZETWARZENIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

I. Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy jest JUL-TOM Dorota Szczepanik-Gurgul Sp. z o.o.

II. Będę przetwarzać dane Zleceniodawcy wyłącznie w celu wykonania umowy zlecenia kontraktowego, objętej szkoleniami, nadzorami, audytami i organizacją szkoleń udzielonym pełnomocnictwem zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych Zleceniodawcy w celu marketingu bezpośredniego.

III. Prawo do sprzeciwu

Zleceniodawcy w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Zleceniodawcy, praw i wolności lub dane Zleceniodawcy będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV. Będę przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż wynika to z przepisów prawa odrębnego w zakresie prawa cywilnego, Kodeksu Pracy

V. Dane osobowe Zleceniodawcy mogą zostać przekazywane wyłącznie instytucjom / firmą przeprowadzającym egzaminy zakresie świadczone jest zlecenie objęte umową oraz firmą w, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy, zleceniobiorcom współpracującym z firmą na podstawie umów cywilnoprawnych, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

VI. Zgodnie z RODO Zleceniodawcy, przysługuje prawo do:

  • a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • d) przenoszenia danych,
  • e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą realizację zlecenia

VIII. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i dane Zleceniodawcy nie są profilowane.

IX. Zleceniodawcy w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

 

Cechuje nas rzetelność oraz staranność w przekazywaniu wiedzy na szkoleniach, która zdobyliśmy przez wiele lat doświadczenia w branży BHP


JUL-TOM Dorota Szczepanik-Gurgul Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 13/11
55-200 Oława


NIP: 9121927083
REGON: 38150109500000
KRS: 0000751781

Tel.: 510 157 210
E-mail: DorotaSzczepanik@jultom.eu